27 Feb 2012

A Game of Their's Own / Njihova igraA few days ago V and Baby Z made this big drawing on the floor. It was actually a layout for a game of their own that succeeded.
Pre neki dan V i beba Z su nacrtali veliki crtež na podu. To je zapravo bio poligon za igru koja je usledila, a koju su sami izmislili. 14 Feb 2012

Igloo / Iglo
Finaly, there is snow. Lots of snow! We have a new igloo on our terrace, but here are some photos from two-years ago when we lived in a house with a backyard. 

Konačno je pao veliki sneg. Na našoj terasi imamo novi iglo, ali ovo su fotografije od pre dve godine, kada smo živeli u kući sa dvorištem. 


3 Feb 2012

What's Wrong with Coloring Books and Cookie-Cutters? / Šta nije u redu sa bojankama i modlama za kolače
I am a strong opponent of coloring books and cookie-cutters! (Although using them can make some really beautiful cookies!) And here's why:
Art and art expression of children and adults are different. While adults'  art is mainly oriented to the final product, children's art, is oriented to the process. Very young children don't care much what their drawing or painting  will look like. Therefore, they are free to experiment and play with different approaches when they create. In this freedom and spontaneity is the charm and beauty of children's creativity. Burden on the finished product, which adults are fond of, is what restrains the free creative process. However, adults often observe and criticize the children's artistic expression from this adult point of view: from the end product - usually meaning - realistic representation. This can cause great harm to children, most in terms of confidence and further desire to create. Even if the child itself did not care for the end-product, constant insistence of adults on it - will make him start seeking it in his drawings.


Ja sam veliki protivnik bojanki i modli za kolače! (iako se pomoću njih mogu napraviti veoma lepi kolači!) A evo i zašto: Likovni izraz i umetnost dece i odraslih se razlikuju. Dok je umetnost odraslih uglavnom orjentisana na krajnji proizvod, umetnost dece je orjentisana na proces. Deci najmlađeg uzrasta nije važno kako će njihov crtež ili slika izgledati. Zbog toga ona slobodno eksperimentišu i poigravaju se različitim pristupima kada stvaraju. U toj slobodi i spontanosti - kojih najčešće nema u kreacijama odraslih - leži čar i lepota dečjeg stvaralaštva. Opterećenost gotovim proizvodom, kojem su odrasli skloni, je ono što sputava slobodni kreativni proces. Međutim, odrasli često posmatraju i kritikuju dečji likovni izraz upravo sa aspekta stvaranja odraslih tj. krajnjeg proizvoda - i to najčešće realističnog prikaza ("da li liči?"). Time nanose deci veliku štetu, najviše u pogledu samopouzdanja i želje za stvaranjem. Jer, ako i nije marilo za krajnji proizvod, stalnim insistiranjem odraslih na njemu - počeće da ga traži u svojim crtežima.


Coloring books are, precisely, such a product of adults that celebrates a realistic depiction and reduce children's art activity to a single "correct" way: neat and precise coloring of a surface inside the given outline - with a strong request not to draw over it! An interesting request for a three-year old for example! It is so obvious that there is no room here for expressive doodles that are so characteristic for kids of this age. Should I mention that the accuracy and precision are not inherent in the visual arts! Think, for example - Jackson Pollock or Van Gogh. How neat and precise are their pictures?
Jean Van't Hul from the blog The Artful Parent writes about the reasons to avoid coloring books for children in her article for Babble and says:
·      Coloring books teach children to be passive about their art. Rather than drawing something themselves, they are coloring in adult-drawn images. What kind of message this sends to children? 

·      Coloring books teach children to compare their art to an adult’s. They teach them that adults draw "better", that children do not know how to draw well, and that they are good enough just to color in other people's drawings. 

·      Coloring books set children up for failure. Coloring books impose a rule to color within the lines - and what if the line is crossed? It is treated as an error and failure. This unapproprieted request for children sets a sense of failure that discourages them for further creation. 

·      Scribbling is linked to future literacy. The more toddlers scribble and draw, the easier it is for them to learn to write later. As toddlers scribble, they learn to make all the shapes necessary to write the alphabet. Coloring inside predetermined lines doesn’t allow this to happen.
·      Coloring books prevent children to present their personal interpreatation of the world.
Similarly, "dot to dot" drawings (in which the child makes a drawing by drawing lines from dot to dot that are marked by numbers), cookie-cutters, sand molds, stamps with cartoon characters and similar 'so called creative' toys - actually have a negative impact on children's artistic expression and should be avoided.Bojanke su, upravo, takav jedan proizvod odraslih, koji veliča realistički prikaz a likovnu aktivnost dece svodi na jedan jedini "ispravan" način a to je:  uredno i precizno bojenje površine unutar zadatih linija - koje nikako ne bi smelo tom prilikom preći! Zanimljiv zahtev za npr. jednog trogodišnjaka! Ekspresivnom žvrljanju kojem su mnoga deca tog uzrasta sklona - ovde nema mesta. Osim toga, urednost i preciznost uopšte nisu svojstveni likovnoj umetnosti! Setite se npr. Džeksona Poloka ili Van Goga. Koliko su njihove slike uredne i precizne?
Jean Van't Hul sa bloga The Artful Parent u svom članku za Babble piše o razlozima zbog kojih bi trebalo izbegavati bojanke za decu i među njima navodi:
·      Bojanke uče decu da budu pasivna u odnosu na sopstveno stvaralaštvo. Umesto da sama nešto nacrtaju, ona samo boje crteže odraslih. Kakvu poruku ovo šalje deci?
·      Bojanke uče decu da stalno porede svoje crteže sa crtežima odraslih. Uče ih da odrasli crtaju "bolje", a da deca ne umeju da crtaju, te da su dovoljno dobra samo da oboje tuđe crteže.
·      Bojanke nameću pravilo da se boji unutar linija - a šta kada se linija pređe? To se tretira kao greška. U startu se pred decu stavlja zahtev koji ne mogu izvršiti, i to kod dece izaziva osećaj neuspešnosti koji ih demotiviše za dalje stvaranje.
·      Žvrljanje priprema decu i za pisanje. Žvrljajući deca spontano proizvode i uče sve pokrete i oblike koji su neophodni kasnije za pisanje slova. Bojenje unutar zadatih linija to ne omogućava.
·      Bojanke onemogućavaju decu da prikažu svoju ličnu interpreatciju sveta. Bojanke su interpreatcije sveta odraslih i zato su one prepreka likovnom razvoju.
Na sličan način crteži tipa "tačka po tačka" (u kojem dete izrađuje crtež povlačeći linije od tačke do tačke koje su obeležene brojevima), modle za kolače, kalupi za pesak, pečati sa likovima iz crtanih filmova i slični "kreativni" proizvodi - zapravo loše utiču na dečji likovni izraz i trebalo bi ih izbegavati.
However, I think that one should not make too much drama out of the whole thing, and in order to avoid a counter-effect and longing - which bans of any kind can produce - I allow our winter cookie-cutters to periodically visit our kitchen. If those are not offered to children as the only form of creation, but only occasionally and in special circumstances, then, I guess they can't be so harmful. Or am I wrong?

Međutim, ne treba praviti ni preveliku dramu od cele stvari, i da bih izbegla kontra-efekat i čežnju, koju zabrane svake vrste mogu da proizvedu, dopuštam  našim zimskim modlama za kolače da povremeno posete našu kuhinju. Ukoliko se one ne nude deci kao jedini vid stvaranja, već samo ponekad i u posebnim prilikama, onda, pretpostavljam da ne mogu biti toliko štetne.  Ili grešim?